Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en klanteninformatie

Inhoudsopgave

 

§1 Geldigheid
§2 Offertes, contracten, inhoud van de verplichtingen
§3 Herroepingsrecht
§4 Prijzen en betalingscondities
§5 Leverings- en verzendingsvoorwaarden
§6 Eigendomsvoorbehoud
§7 Garantie
§8 Aansprakelijkheid en schadevergoeding
§9 Gebruikersaccount
§10 Inwisselen van actievouchers
§11 Van toepassing zijnde recht
§12 Bevoegde rechtbank
§13 Alternatieve geschillenbeslechting
§14 Diverse

 

 

§1 Geldigheid

(1) Deze algemene zakenvoorwaarden (vanaf nu "AGB") van de firma BORA Holding GmbH (vanaf nu "Verkoper"), zijn geldig voor alle contracten over de levering van waren, die een consument of ondernemer (vanaf nu “klant“) met de verkoper met betrekking tot de door de verkoper in zijn onlineshop gepresenteerde waren afsluit. Hiermee vervalt de toepassing van eigen voorwaarden van de klant, behalve in geval van een andere afspraak.

(2) Consument in de zin van deze AGB is elke natuurlijke persoon, die een transactie afsluit met doeleinden die in overwegende mate noch betrekking hebben op zijn commerciële noch op zijn zelfstandige beroepsactiviteit. Ondernemer in de zin van deze AGB is een natuurlijke of een rechtspersoon die bij afsluiten van een transactie in uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit handelt.

 

§2 Offertes, contracten, inhoud van de verplichtingen

(1) De in de onlineshop van de verkoper opgenomen productbeschrijvingen zijn geen bindende aanbiedingen, maar dienen om een bindende offerte door de klant af te geven.

(2) Alle tekeningen, afbeeldingen, afmetingen, gewichten of andere gegevens zijn alleen bindend, wanneer dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is. Dit geldt ook voor andere bijzondere eigenschappen of voor het geval dat het product voor een bepaald gebruiksdoel moet dienen. Het blijft ons uitdrukkelijk voorbehouden, de aangeboden producten technisch verbeterd of in een ander design te leveren.

(3) De klant kan de offerte via het in de onlineshop van de verkoper geïntegreerde online bestelformulier afgeven. Daarbij geeft de klant, nadat hij de geselecteerde waren in de virtuele warenkorf gedeponeerd heeft en het elektronische bestelproces doorlopen heeft, door te klikken op de knop die het bestelproces afsluit, een juridisch bindende contractaanbod met betrekking tot de in de waren in de warenkorf af.

(4) De ontvangst van de bestelling bij de verkoper wordt door een automatisch verzonden e-mail bevestigd, wat echter nog geen acceptatie van de bestelling betekent.

(5) De verkoper kan de offerte van de klant binnen vijf dagen accepteren,
• door naar de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging bij de klant doorslaggevend is, of
• door aan de klant de bestelde waar te leveren, waarbij de ontvangst van de waar bij de klant doorslaggevend is, of
• doordat hij de klant na afgifte van zijn bestelling tot betaling opvordert.

(6) Is er sprake van meerdere van voornoemde alternatieven, komt het contract tot stand op het tijdstip waarop een van voornoemde alternatieven als eerste optreedt. De termijn voor de acceptatie van de offerte begint op de dag na verzending van de offerte door de klant, en eindigt met het einde van de vijfde dag, die op de verzending van de offerte volgt. Accepteert de verkoper de offerte van de klant binnen voornoemde termijn niet, dan geldt dit als afwijzing van de offerte met als gevolg dat de klant niet meer aan zijn wilsuiting gebonden is. De verkoper heeft het recht de offerte van de klant ook maar gedeeltelijk te accepteren.

(7) Bij de afgifte van een offerte via het online bestelformulier van de verkoper wordt de contractuele tekst door de verkoper opgeslagen en naar de klant, na verzending van zijn bestelling plus deze AGB in tekstvorm (bijvoorbeeld e-mail, fax of brief) toegestuurd. Verder wordt de contractuele tekst op de website van de verkoper gearchiveerd, en kan door de klant via zijn met wachtwoord beschermde klantenaccount met vermelding van de correcte inloggegevens gratis opgeroepen worden, indien de klant vóór verzending van zijn bestelling een klantenaccount in de online shop van de verkoper heeft aangemaakt.

(8) Vóór de bindende afgifte van de bestelling via het online bestelformulier van de verkoper kan de klant mogelijke invoerfouten herkennen door de op het beeldscherm weergegeven informatie aandachtig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan daarbij de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het beeldscherm vergroot wordt. Zijn invoer kan de klant tijdens het elektronische bestelproces via gewone toetsenbord- en muisfuncties corrigeren, tot hij knop aanklikt die een einde maakt aan de bestelprocedure.

(9) Om het contract af te sluiten staat uitsluitend de Duitse taal ter beschikking.

(10) De afwikkeling van de bestelling en de contactopname vinden in de regel per e-mail en geautomatiseerde bestelprocedure plaats. De klant moet verzekeren dat het door hem voor de bestelprocedure aangegeven e-mailadres correct is, zodat op dit adres de door de verkoper verzonden e- mails ontvangen kunnen worden. Wanneer SPAM- filters gebruikt worden moet de klant vooral verzekeren dat alle door de verkoper of door diens met de bestelling belaste derden verzonden e-mails geleverd kunnen worden.

 

§3 Herroepingsrecht

(1) Consumenten hebben recht op een wettelijk herroepingsrecht.

(2) Meer informatie over het herroepingsrecht vindt u in de herroepingsinstructie van de verkoper.

 

§4 Prijzen en betalingsvoorwaarden

(1) Wanneer uit de productbeschrijving van de verkoper niets anders resulteert, gaat het bij de aangegeven prijzen om totale prijzen, inclusief de wettelijke omzetbelasting. Eventueel bijkomende leverings- en verzendingskosten worden in de productbeschrijving vermeld.

(2) De betalingsmogelijkheid/betalingsmogelijkheden worden aan de klant in de onlineshop van de verkoper meegedeeld.

(3) Is de betaling per factuur mogelijk, dan moet de betaling binnen tien (10) dagen na ontvangst van de factuur gebeuren. Bij alle andere betalingsmodaliteiten moet de betaling op voorhand zonder aftrek plaatsvinden.

(4) Worden derde-aanbieders met de betalingsafwikkeling belast, bijvoorbeeld PayOne, SOFORT Überweisung, dan gelden de algemene betalingsvoorwaarden van deze diensten. Deze kunnen op de website van de derde-aanbieder opgeroepen worden.

(5) De verkoper accepteert de volgende creditkaarten: Mastercard, Visa. De aangegeven creditkaart wordt na verzending van de bestelling gedebiteerd. De gegevens van de creditkaart worden niet opgeslagen door de verkoper.

(6) Is de klant in vertraging met de betaling, dan heeft de verkoper het recht, indien de klant consument is, verzuiminteresten van 5 (vijf) procentpunten, wanneer de klant ondernemer is, verzuiminteresten van 9,2 (negen komma twee) procentpunten boven op de basis rentevoet te eisen. Verzuiminteresten worden na afloop van 2 (twee) maanden na opeisbaarheid gekapitaliseerd.

(7) De verplichting van de klant om verzuiminteresten te betalen, sluit het claimen van andere verzuiminteresten niet uit.

(8) Bij vertraging van de klant met de betaling of zijn andere plichten heeft de verkoper – onverminderd andere rechten– het recht leveringen tot de realisatie van de overeengekomen tegenprestatie met vrijwaring van de nog openstaande levertermijn in te houden, of na verstrekken van een redelijke bijkomende termijn het contract te ontbinden en schadevergoeding wegens niet-vervulling te eisen. In dit geval moet de klant alle reeds geleverde waren onmiddellijk op zijn kosten naar ons retourneren. Schadeclaims voor waardeverlies, slijtage, voor eigen transportkosten en nog veel meer blijven de verkoper voorbehouden.

(9) Bij schending van zijn contractuele verplichtingen verbindt de koper zich ertoe alle kosten te vergoeden die noodzakelijk zijn om onze rechten te vrijwaren, te vergoeden . Verder moeten de voor incassozaken voorziene maximum kosten en de honoraria van
advocaten volgens het tarief voor advocaten (RATG) vergoed worden.

 

§5 Leverings- en verzendingsvoorwaarden

(1) De levering van waren gebeurt per verzending naar het door de klant aangegeven leveringsadres, voor zover niets anders overeengekomen is. De verkoper levert niet aan geautomatiseerde afhaalstations. Bij de afwikkeling van de transactie is het in de bestelprocedure van de verkoper aangegeven leveringsadres doorslaggevend. Kosten die door een latere verandering van het leveringsadres ontstaan, zijn exclusief voor rekening van de klant.

(2) Is de klant ondernemer, draagt hij het risico dat het product tijdens het transport door een door de verkoper belaste derde, bijvoorbeeld de Österreichische Post AG of eventueel andere verzendings- en messengerdiensten, verloren gaat of beschadigd wordt. Het gevaar gaat met overgave aan de met het transport belaste derde over. De verkoper is daarom niet aansprakelijk voor de levering door derden.

(3) Levertermijnen worden altijd vrijblijvend aangegeven. De niet-naleving van de leveringstermijnen geeft de klant pas recht om beroep te doen op zijn herroepingsrecht, wanneer de verkoper, ondanks schriftelijke mededeling van een minstens twee weken durende bijkomende termijn, de levering niet uitvoert,. Voor zover niets anders overeengekomen is, zal de verkoper de bestelde producten ten laatste binnen 30 (dagen) vanaf ondertekening van het contract naar de klant verzenden.

(4) De leveringstermijn wordt door alle van de partijen onafhankelijke omstandigheden zoals overmacht, onvoorzienbare bedrijfsproblemen, interventies van overheidswege, transport- en dedouaneringsvertraging, transportschade, arbeidsconflicten, gebrek aan grondstoffen, energie- uitval, etc. met de duur van het beletsel in kwestie verlengd. Is de levering door deze omstandigheden voor de verkoper niet langer redelijk, heeft de verkoper het recht de levering te weigeren. Een schadevergoedingsrecht van de klant bij leveringsvertragingen is uitgesloten, in het bijzonder wanneer de verkoper niet verantwoordelijk is voor de omstandigheden van de leveringsvertraging.

(5) Voor zover niets anders overeengekomen werd, begint de leveringstermijn met ontvangst van de orderbevestiging en eindigt met de verzending.

(6) Wanneer deelleveringen mogelijk zijn, zijn ze ook wettelijk toegelaten. Elke deellevering geldt als eigen transactie en kan door de verkoper apart gefactureerd worden. Bij vertraging van deelleveringen kan de klant geen rechten betreffende de andere deelhoeveelheden claimen.

(7) Zelfafhaling is omwille van logistieke redenen niet mogelijk.

 

§6 Eigendomsvoorbehoud

(1) Betaalt de verkoper op voorhand, behoudt hij zich tot de volledige betaling van de verschuldigde koopprijs het eigendom op de geleverde waar voor.

(2) Voor de volledige betaling van de factuur is het de klant verboden, de waar in pand te geven, als waarborg te overhandigen of dergelijke rechten aan derden te verlenen. Executoire maatregelen en andere interventies van derden op de onder eigendomsvoorbehoud staande zaak en die onze wettelijke positie benadelen moet de klant onmiddellijk en schriftelijk bekendmaken. De klant moet dergelijke maatregelen met verwijzing naar het voorbehoudsrecht onmiddellijk herroepen.

 

§7 Garantie

(1) Defecten moeten – zonder dat daarmee voor de klant, die consument is, bij omissie nadelige juridische gevolgen verbonden zouden zijn– zo snel mogelijk na ontdekking meegedeeld worden. Is de klant ondernemer, dan moet hij de geleverde waar na ontvangst onmiddellijk op volledigheid, juistheid en intacte staat controleren en eventuele defecten onmiddellijk, echter uiterlijk 14 (veertien) dagen na ontvangst van de waar schriftelijk reclameren om niet die hem toekomen bij uit een correct onderzoek herkenbare defecten uit bij een correct onderzoek herkenbare defecten te verliezen. Niet onmiddellijk herkenbare rechten moeten binnen 14 (veertien) dagen na herkenbaarheid, echter binnen een jaar vanaf levering, schriftelijk gereclameerd worden. Bij niet correcte of niet punctueel ingediende klacht geldt de waar als goedgekeurd. Een defect bij een deellevering geeft de klant niet het recht het contract te ontbinden.

(2) Een ondernemer heeft niet het recht bij slechts geringe defecten de acceptatie van de prestatie van de koper te weigeren. Wordt een overname door een ondernemer zonder redelijke reden herhaaldelijk geweigerd, dan vindt de overname automatisch plaats door de uitvoering van onze prestatie of door gebruik door de ondernemer. Vanaf dit tijdstip wordt de prestatie van de verkoper beschouwd als vrij van defecten uitgevoerd/geleverd.

(3) De garantietermijn voor beweeglijke zaken bedraagt bij consumenten 2 (twee) jaar; bij ondernemers bedraagt de garantietermijn 6 (zes) maanden, waarbij het bestaan van het defect door de ondernemer bewezen dient te worden. Bij een defect dat door de garantie gedekt wordt, heeft de verkoper tegenover ondernemers de keuze om de waar te corrigeren of een passende prijsvermindering toe te passen.

(4) De garantie bestaat niet bij latere verandering van de producten en/of bij onvakkundige handling, niet- naleving van veiligheidsbepalingen of veiligheidsmaatregelen.

 

§8 Aansprakelijkheid en schadevergoeding

(1) Voor de aansprakelijkheid van de verkoper wegens schadevergoeding gelden, onverminderd de andere wettelijke voorwaarden, de volgende uitsluitingen en beperkingen.

(2) De verkoper is in onbeperkte mate aansprakelijk wanneer de oorzaak voor de schade te wijten is aan opzet of grof nalatige schending van een verplichting/verplichtingen.

(3) Verder is de verkoper aansprakelijk voor de licht nalatige schending van belangrijke verplichtingen, wiens schending de verwezenlijking van het contractuele doel in gevaar brengt, of voor de schending van verplichtingen, wiens vervulling de correcte uitvoering van het contract überhaupt pas mogelijk maakt en in wiens naleving de klant regelmatig vertrouwen stelt. In dit geval is de verkoper echter enkel aansprakelijk voor de voorzienbare, contract typische schade. De verkoper is niet aansprakelijk voor de licht nalatige schending van andere dan de in voornoemde regels genoemde verplichtingen.

(4) Voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij verwonding van leven, lichaam en gezondheid, voor een defect na overname van een garantie voor de eigenschappen van het product en bij bedrieglijk verzwegen defecten. De aansprakelijkheid volgens de wet inzake de productaansprakelijkheid blijft onaangetast.

(5) Indien de aansprakelijkheid van de verkoper uitgesloten of beperkt is, dan geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van zijn werknemers, vertegenwoordigers en hulppersoneel.

(6) De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, die door niet toegestane betalingsprocedure van de creditkaartmaatschappij ontstaat.

 

§9 Gebruikersaccount

(1) Het is de klant bekend dat het internet geen veilig communicatiemiddel is en dat gegevens, die via het internet verzonden worden, enerzijds bekend kunnen worden en anderzijds door derden veranderd kunnen worden. Wanneer dit volgens het van toepassing zijnde recht toegelaten is, draagt de klant het risico dat gegevens niet of niet in de door hem gezonden vorm bij de verkoper aankomen. De verkoper mag erop vertrouwen dat de gegevens op de wijze, waarop wij ze ontvangen, door de klant verzonden werden.

(2) Wanneer de klant bij de verkoper een gebruikersaccount aanmaakt, is hij– indien dit niet belet wordt door strikt te volgen wettelijke bepalingen – verantwoordelijk dat de vertrouwelijkheid van het account en het wachtwoord en de beperking van de toegang tot zijn computer verzekerd is, en is de klant voor alle activiteiten verantwoordelijk die via zijn account of wachtwoord gedaan worden.

(3) De klant moet de verkoper onmiddellijk informeren wanneer hij in kennis gesteld wordt van het feit dat een derde zijn wachtwoord kent of dat een derde op onbevoegde wijze gebruik gemaakt heeft van zijn wachtwoord of wanneer hij bedenkingen heeft dat dit het geval zou kunnen zijn.

(4) De klant moet verzekeren dat de bij de aanmaak van het gebruikersaccount versterkte gegevens correct en volledig zijn en hij moet de verkoper onmiddellijk over eventuele veranderingen van de daar verstrekte gegevens, in het bijzonder van het adres en de contactgegevens, informeren. Dit kan de klant ook zelf doen in het deel “myBORA Profil“ op de website. De actuele instellingen van het account kunnen daar ook steeds door de klant geraadpleegd worden.

 

§10 Inwisselen van actievouchers

(1) Vouchers, die door de verkoper in het kader van publiciteitsacties met een bepaalde geldigheidsduur gratis uitgegeven worden, en die niet door de klant gekocht kunnen worden (vanaf nu “ "Actievouchers"), kunnen alleen in de onlineshop van de verkoper en alleen in de aangegeven periode ingewisseld worden.

(2) Actievouchers kunnen alleen door consumenten ingewisseld worden.

(3) Bepaalde producten kunnen van de voucheractie uitgesloten zijn wanneer er sprake is van een beperking uit de inhoud van de actievoucher.

(4) Actievouchers kunnen alleen voor het einde van de bestelprocedure ingewisseld worden. Een latere verrekening is niet mogelijk.

(5) Per bestelling kan altijd slechts één actievoucher ingewisseld worden.

(6) De waarde van de waar moet minstens overeenstemmen met het bedrag van de actievoucher. Eventueel restsaldi worden door de verkoper niet vergoed.

(7) Volstaat de waarde van de actievoucher niet om de bestelling te dekken, kan voor de vereffening van het verschilbedrag een van de andere door de verkoper aangeboden betalingswijzen gekozen worden.

(8) Het saldo van een actievoucher wordt noch cash uitbetaald noch met rente bezwaard worden.

(9) De actievoucher wordt niet vergoed wanneer de klant met de actievoucher volledig of gedeeltelijk betaalde waar in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht teruggeeft.

(10) De actievoucher is overdraagbaar. De verkoper kan met bevrijdende werking aan de eigenaar, die de actievoucher in de onlineshop van de verkoper inwisselt, betalen. Dit geldt niet wanneer de verkoper op de hoogte of grof nalatig niet op de hoogte is van de onrechtmatigheid, de handelingsonbekwaamheid of de ontbrekende vertegenwoordigingsbevoegdheid van de titularis in kwestie.

 

§11 Toepasbaar recht

Voor alle juridische relaties van de partijen geldt het recht van de Republiek Oostenrijk met uitsluiting van de wetten inzake de internationale koop van roerende beweeglijke zaken Waren (Weens Koopverdrag).

 

§12 Bevoegde rechtbank

De bevoegde rechtbank voor alle uit of in verband met de levering van producten van de verkoper ontstane geschillen is de zakelijk voor de statutaire zetel van de verkoper bevoegde rechtbank. Is de klant consument, dan geldt deze bevoegde rechtbank alleen als overeengekomen, wanneer de klant in dit gerechtelijke district zijn woonplaats, zijn reguliere verblijfplaats of reguliere werkplek heeft. Alternatief hebben wij ook het recht klacht in te dienen tegen de klant bij zijn algemene bevoegde rechtbank.

 

§13 Alternatieve geschillenbeslechting

(1) De EU-commissie stelt in het internet op de volgende link een platform voor de online geschillenbeslechting ter beschikking: http://ec.europa.eu/consumers/odr

(2) Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting uit online koop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

(3) De verkoper is noch verplicht, noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitrage-instantie voor consumenten.

 

§14 Diverse

(1) Bij onjuiste, onvolledige of onduidelijke verklaringen door de klant in verband met de bestelling van producten, is de klant aansprakelijk tegenover de verkoper voor alle daaruit ontstane kosten. De klant is bij andere schadevergoedingen verplicht, aan de verkoper veranderingen van de naam, het adres c.q. een verandering van woonplaats onmiddellijk schriftelijk mee te delen. Gebeurt dit niet, dan geldt de kennisgeving van een schriftelijke mededeling op het door de klant aan de verkoper als laatste meegedeelde adres als effectief uitgevoerd.

(2) Een overdracht van de rechten uit het met ons afgesloten contract aan derden vereist onze schriftelijke toestemming.

(3) Om geldig te zijn, moeten veranderingen en bijkomende afspraken schriftelijk bevestigd worden door de in het bedrijvenregister ingeschreven vertegenwoordigingsbevoegde personen van de verkoper, en zijn alleen geldig voor de specifieke transactie. De andere medewerkers van de verkoper zijn niet gevolmachtigd. Veranderingen of bijkomende afspraken over deze AGB moeten overeengekomen worden.

(4) Indien een van voornoemde bepalingen ongeldig of onuitvoerbaar zijn, wordt de geldigheid van de andere bepalingen en het aan de basis liggende contract daardoor niet aangetast. De ongeldige of onuitvoerbare bepaling wordt door een geldige en uitvoerbare bepaling vervangen, die de ongeldige of onuitvoerbare bepaling economisch gezien het meest benadert.

 

Laatst gewijzigd op 31.10.2019