General Terms and Conditions

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en klanteninformatie

Inhoudsopgave

 1. Toepassingsgebied
 2. Afsluiten van overeenkomst
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (vrijwaring)
 8. Inwisselen van actievouchers
 9. Toepasselijk recht
 10. Bevoegde rechtbank
 11. Alternatieve geschillenbeslechting

 

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna “AV” genoemd) van BORA Holding GmbH (hierna de “verkoper” genoemd) zijn van toepassing op alle contracten betreffende de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna “klant” genoemd) met de verkoper afsluit ten aanzien van de door de verkoper in zijn onlineshop gepresenteerde waren. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de eigen voorwaarden van de klant, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Binnen het kader van deze AV is een consument iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die niet hoofdzakelijk aan zijn bedrijfs- of zelfstandige activiteiten kunnen worden toegeschreven. Binnen het kader van deze AV is een ondernemer een natuurlijke of juridische persoon of een rechtsbekwame personenvennootschap, die bij het aangaan van een rechtshandeling zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent.

2) Afsluiten van overeenkomst

2.1 De productbeschrijvingen die in de onlineshop van de verkoper worden weergegeven, houden geen bindend aanbod vanwege de verkoper in, maar dienen ter verstrekking van een bindend aanbod door de klant.

2.2 De klant kan het aanbod doorgeven via het in de onlineshop van de verkoper geïntegreerde onlinebestelformulier. Nadat de klant de uitgekozen waren in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, gaat hij, door te klikken op de knop die het bestelproces afsluit, een juridisch bindend contractaanbod aan met betrekking tot de waren in de winkelwagen.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aannemen,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij in dit geval de ontvangst van de orderbevestiging door de klant doorslaggevend is, of
 • door de klant de bestelde waren te sturen, waarbij in dit geval de aankomst van de waren bij de klant doorslaggevend is, of
 • door van de klant, na ontvangst van de bestelling, diens betaling te verlangen.

Indien verschillende van de bovengenoemde opties tegelijkertijd optreden, komt het contract tot stand op het moment waarop een van de voorgenoemde alternatieven het eerste optreedt. De termijn voor het aannemen van het aanbod begint op de dag na het versturen van het aanbod door de klant en eindigt op het einde van de vijfde dag na het versturen van het aanbod. Als de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de bovengenoemde termijn aanneemt, geldt dit als een weigering van het aanbod en dat heeft tot gevolg dat de klant niet meer aan zijn wilsverklaring gebonden is.

2.4 Bij het indienen van een aanbod via het onlinebestelformulier van de verkoper wordt de tekst van het contract door de verkoper opgeslagen. Na verzending van de bestelling krijgt de klant deze tekst, alsook deze algemene voorwaarden, in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) toegestuurd. De contracttekst op de webpagina van de verkoper wordt bovendien gearchiveerd. De klant kan deze tekst gratis oproepen door de overeenstemmende inloggegevens van zijn met een wachtwoord beveiligde klantenaccount in te geven, dit op voorwaarde dat de klant in de onlinewinkel van de verkoper een klantenaccount heeft aangemaakt alvorens zijn bestelling te verzenden.

2.5 Alvorens tot een bindende indiening van de bestelling via het onlinebestelformulier over te gaan, dient de klant de op het beeldscherm weergegeven informatie aandachtig te lezen om mogelijke invulfouten te identificeren. Een nuttig technisch hulpmiddel voor het beter herkennen van invulfouten is de vergrotingsfunctie van het browserprogramma, waarmee de weergave op het beeldscherm wordt vergroot. In het kader van het elektronische bestelproces kan de klant zijn gegevens via de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties blijven corrigeren totdat hij op de knop klikt die het bestelproces afsluit.

2.6 Het afsluiten van het contract gebeurt uitsluitend in het Duits.

2.7 De orderverwerking en contactopname gebeuren doorgaans geautomatiseerd en per e-mail. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem/haar opgegeven e-mailadres voor het verwerken van de bestelling correct is, zodat hij/zij op dit adres de e-mails kan ontvangen die door de verkoper worden verstuurd. Bij het gebruik van spamfilters dient de klant zich ervan te verzekeren dat alle e-mails die door de verkoper of de met de orderverwerking belaste derde worden verstuurd, kunnen worden bezorgd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten beschikken in principe over een herroepingsrecht.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht vindt u in de herroepingsverklaring van de verkoper.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de aangegeven prijzen totaalprijzen die de wettelijke btw bevatten. In bepaalde gevallen zijn hier bovenop bepaalde lever- en verzendkosten verschuldigd. Deze worden in de respectievelijke productbeschrijving afzonderlijk aangegeven.

4.2 De klant krijgt in de onlineshop van de verkoper informatie over de betaalmogelijkheid/-mogelijkheden.

4.3 Bij betaling via een door PayPal aangeboden betaalmethode geschiedt de afwikkeling van de betaling via de betalingsdienst PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna “PayPal” genoemd) en gelden de PayPal-gebruiksvoorwaarden, die u kunt raadplagen op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/useragreement-full, of - indien de klant niet over een PayPal-account beschikt - de voorwaarden voor betaling zonder PayPal-account, die u kunt raadplegen op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5) Leverings- en verzendvoorwaarden

5.1 Tenzij anders overeengekomen worden de goederen geleverd door toezending naar het door de klant opgegeven adres. Bij de verwerking van de transactie is het afleveradres, aangegeven in de orderverwerking van de verkoper, van doorslaggevend belang.

5.2 Als de transportonderneming de verzonden goederen naar de verkoper moet terugsturen omdat levering bij de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor die niet-geslaagde verzending. Dit geldt niet indien de klant zijn/haar herroepingsrecht effectief uitoefent, indien hij/zij niet verantwoordelijk was voor de omstandigheden die een levering onmogelijk hebben gemaakt of indien hij/zij tijdelijk verhinderd was om de aangeboden prestatie in ontvangst te nemen, tenzij de verkoper de prestatie tijdig heeft aangekondigd.

5.3 Het zelf afhalen van de goederen is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Eigendomsvoorbehoud

De verkoper blijft eigenaar van de geleverde waren totdat de verschuldigde verkoopprijs volledig is betaald.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (vrijwaring)

7.1 Indien de koopwaar gebreken vertoont, gelden de bepalingen inzake wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

7.2 De klant wordt verzocht duidelijk zichtbare transportschade aan geleverde goederen bij de leverancier aan te klagen en de verkoper hiervan op de hoogte te brengen. Als de klant hieraan niet voldoet, heeft dit geen enkele invloed op zijn wettelijke of contractuele garantieaanspraken.

8) Inwisselen van actievouchers

8.1 Vouchers die door de verkoper in het kader van reclameacties met een bepaalde geldigheidsduur gratis worden verdeeld en niet door de klant kunnen worden gekocht (hierna “actievouchers” genoemd), kunnen uitsluitend in de onlineshop van de verkoper en alleen binnen de aangegeven geldigheidsduur worden ingewisseld.

8.2 Actievouchers kunnen enkel door consumenten worden ingewisseld.

8.3 Bepaalde producten kunnen buiten de voucheractie vallen, voor zover een dienovereenkomstige beperking uit de inhoud van de actievoucher blijkt.

8.4 Actievouchers kunnen uitsluitend vóór afsluiting van het bestelproces worden ingewisseld. Het is niet mogelijk ze achteraf te verrekenen.

8.5 Er kan steeds maar één actievoucher per bestelling worden ingewisseld.

8.6 De waarde van de goederen moet minstens met het bedrag van de actievoucher overeenstemmen. Een eventueel resterend tegoed wordt door de verkoper niet uitbetaald.

8.7 Volstaat de waarde van de actievoucher niet om de bestelling te dekken, dan kan men voor het betalen van het resterende bedrag een van de andere betaalmethoden kiezen die door de verkoper worden aangeboden.

8.8 Het tegoed van een actievoucher wordt niet in contant geld uitbetaald en er wordt eveneens geen rente op betaald.

8.9 Geeft de klant de goederen, die hij/zij geheel of gedeeltelijk met de actievoucher heeft betaald, in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht terug, dan wordt de actievoucher niet terugbetaald.

8.10 De actievoucher is overdraagbaar. De verkoper kan met bevrijdende werking leveren aan de betreffende houder die de actievoucher in de onlineshop van de verkoper inwisselt.  Dit geldt niet wanneer de verkoper op de hoogte is of door grove nalatigheid niet op de hoogte is van het feit dat de betreffende eigenaar er geen recht op heeft, handelingsonbekwaam is of geen vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft.

9) Toepasselijk recht

Voor alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen is het recht van de Republiek Oostenrijk van toepassing, onder uitsluiting van de wetten inzake de internationale aankoop van roerende goederen. Bij consumenten geldt deze rechtskeuze enkel voor zover hierdoor de door dwingende wettelijke bepalingen verleende bescherming van de staat, waar de consument doorgaans verblijft, niet wordt ontnomen.

10) Bevoegde rechtbank

Indien de klant als koopman, publiekrechtelijk rechtspersoon of houder van publiekrechtelijke activa met zetel op het grondgebied van de Republiek Oostenrijk handelt, ligt de exclusieve bevoegdheid voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen bij de rechtbank van de maatschappelijke zetel van de verkoper. Ligt de zetel van de klant buiten het grondgebied van de Republiek Oostenrijk, dan is de rechtbank van de maatschappelijke zetel van de verkoper de enige bevoegde rechtbank voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen, indien de overeenkomst of uit de overeenkomst voortvloeiende aanspraken tot de beroepsmatige of commerciële activiteiten van de klant kunnen worden gerekend. De verkoper heeft in de bovengenoemde gevallen echter in elk geval het recht om een beroep te doen op de rechtbank van de zetel van de klant.

11) Alternatieve geschillenbeslechting

11.1 De Europese Commissie stelt op het internet onder de volgende link een platform voor online geschillenbeslechting ter beschikking: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als centraal punt voor het buitengerechtelijk beslechten van geschillen met betrekking tot onlineverkoop- of dienstverrichtingsovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

11.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan eventuele geschillenbeslechtingsprocedures bij consumentengeschillencommissies.

 

Laatst gewijzigd op 26.01.2017