Instructions for cancellation

Herroepingsverklaring

Herroepingsverklaring & herroepingsformulier

Consumenten kunnen zich onder de volgende voorwaarden beroepen op het herroepingsrecht, waarbij een consument iedere natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die niet hoofdzakelijk aan zijn bedrijfs- of zelfstandige activiteiten kunnen worden toegeschreven:

A. Herroepingsverklaring

Herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen op te zeggen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen, te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de transporteur is, de laatste artikelen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (BORA Holding GmbH, Prof.-Dr.-Anton-Kathrein-Str. 3, 6342 Niederndorf, Oostenrijk, tel.: +43 5373 62250-99, fax: +43 5373 62250-90, e-mail: mail@mybora.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld via een met de post verzonden brief, per fax of per e-mail) informeren over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor gebruikmaken van het bijgevoegde voorbeeldherroepingsformulier, dat echter niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering heeft gekozen) terugbetalen, en dat onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel als door u gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij dat uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggestuurd, afhankelijk van welk van deze twee het eerst plaatsvindt.

U dient de goederen onmiddellijk en zeker niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons heeft geïnformeerd over de herroeping van de overeenkomst, naar/aan ons of BORA Holding GmbH, c/o SCHENKER & CO AG, filiaal Kufstein, Gewerbepark Süd 8, 6330, Kufstein, Oostenrijk, terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt als nageleefd beschouwd als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor een eventuele waardevermindering van de goederen indien deze waardevermindering terug te voeren is op een gebruik door u dat niet nodig was voor het controleren van de hoedanigheid, eigenschappen en werking van de goederen.

Algemene richtlijnen

1) Vermijd beschadiging en vervuiling van de goederen. Stuur de goederen indien mogelijk in de originele verpakking, met alle accessoires en verpakkingsonderdelen, naar ons terug. Gebruik zo nodig een beschermende omverpakking. Bent u niet meer in het bezit van de originele verpakking, zorg er dan middels een geschikte verpakking voor dat de goederen op passende wijze beschermd zijn tegen transportschade.
2) Stuur de goederen indien mogelijk gefrankeerd naar ons terug.
3) Opgelet: de bovenvermelde punten 1-2 zijn geen voorwaarde voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

 

B. Herroepingsformulier

Wenst u de overeenkomst te herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Aan

BORA Holding GmbH
Prof.-Dr.-Anton-Kathrein-Str. 3
6342 Niederndorf
Oostenrijk
Fax: +43 5373 62250-90
E-mail: mail@mybora.com

Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende diensten (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument(en)

________________________________________________________
Adres van de consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.