Herroepingsverklaring

Herroepingsverklaring & herroepingsformulier

Consumenten hebben een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende voorwaarden, waarbij consument elke natuurlijke persoon is die een rechtszaak afsluit wiens doel noch met zijn commerciële, noch met zijn zelfstandige beroepsactiviteit in verband gebracht kan worden:

 

A. Herroepingsverklaring

Herroepingsrecht

U heeft het recht binnen veertien dagen zonder vermelding van redenen dit contract te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste waar in bezit genomen heeft. Om uw herroepingsrecht te kunnen uitoefenen, moet u ons (BORA Holding GmbH, Innstraße 1, 6342 Niederndorf, Oostenrijk, tel.: +43 5373 62250-99, fax: +43 5373 62250-90, e-mail: mail@mybora.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief, fax of e-mail) over uw besluit om dit contract te herroepen informeren.

U kunt daarvoor het bijgevoegde model-herroepingsformulier gebruiken, wat echter niet verplicht is. Om de herroepingstermijn te vervullen volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht vóór einde van de herroepingstermijn verstuurt.

 

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u dit contract herroept, moeten wij alle betalingen, die wij van u ontvangen hebben, met inbegrip van de leveringskosten (uitzondering gemaakt voor de bijkomende kosten, die ontstaan omwille van het feit dat u een andere leveringswijze als de door ons aangeboden wijze, de goedkoopste standaard levering gekozen geeft), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen terugbetalen vanaf de dag waarop de mededeling over uw herroeping van dit contract bij ons aangekomen is.

Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie gebruikt heeft, behalve wanneer uitdrukkelijk iets anders met u werd overeengekomen; in geen geval worden u kosten wegens deze terugbetaling berekend.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren, tot wij de waren teruggekregen hebben of u het bewijs heeft geleverd dat u de waren teruggezonden heeft, afhankelijk van welke gebeurtenis eerst optreedt. U moet de waren onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop u ons over de herroeping van dit contract informeert, aan ons of aan

BORA Vertriebs GmbH & Co KG, Hauptstraße 20, 83064 Nicklheim, Duitsland

terugsturen of overhandigen. De termijn is gerespecteerd wanneer u de waren vóór einde van de termijn van veertien dagen verzendt. Wij dragen de kosten voor de retourzending van de waren. U moet alleen opkomen voor een eventueel waardeverlies van de waren wanneer dit waardeverlies te wijten is aan een voor de controle van de staat, eigenschappen en werkwijze van de waren niet noodzakelijk omgang.

 

Algemene aanwijzingen

1. Vermijd beschadigingen en verontreinigingen van de waar. Stuur de waar in de originele verpakking met alle accessoires naar ons terug. Gebruik eventueel voldoende secundaire verpakking. Wanneer u de originele verpakking niet meer heeft, zorg dan een passende verpakking voor voldoende bescherming tegen transportschade.
2. Retourneer de waar niet ongefrankeerd naar ons.
3. Belangrijk: voornoemde cijfers 1.-2. zijn geen voorwaarde voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.

 

 

B. Herroepingsformulier

(Wanneer u het contract wilt herroepen, vul dit formulier dan uit en retourneer het aan ons.)

Aan

BORA Holding GmbH
Prof.-Dr.-Anton-Kathrein-Str. 3
6342 Niederndorf
Oostenrijk
Fax: +43 5373 62250-90
E-mail: mail@mybora.com

Hiermee herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons (*) afgesloten contract voor de verkoop van de volgende waren (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument(en)

________________________________________________________
Adres van de consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.